Organizacija

 

LIČNA  KARTA  JP  » UKUS «   d.o.o    Ključ

 

 

NAZIV :  JP  » UKUS «  d.o.o.  Ključ

SJEDIŠTE : Ključ

ADRESA :  BRANILACA  BiH  bb

DJELATNOST :   sakupljanje, prečišćavanje i distribucija  vode

 

     PRAVNI  STATUS :  JAVNO  PREDUZEĆE

 

    IDENTIFIKACIONI  BROJ : 4263040670004

 

    Telefon : 037 / 661 - 082 ; 661 - 093

 

  Web site :  -

   E-mal :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ODGOVORNE   OSOBE :

1.  Direktor :  Krivić    Fahrudin. Imenovani je razriješen i odjavljen  sa 12.09.2013.godine.

 

Od 13.09.2013.godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora Jusić Omer.

U momentu sačinjavanja izvještaja u toku je procedura imenovanja direktora.

 

UPRAVLJAČKA   STRUKTURA :

 

-           NADZORNI  ODBOR :  BAJREKTAREVIĆ NIHAD  – PREDSJEDNIK

                                               DŽAFIĆ  MERSIHA       ČLAN ,

                                              JUSIĆ  OMER      ČLAN.

 

Skupština JP „Ukus „ donjela je  odluku o izboru i imenovanju Privremenog Nadzornog odbora 26.06.2013.godine, broj odluke 16/13. Skupština JP „Ukus“ d.o.o. donijela je odluku o produženju mandata Privremenog Nadz.odbora br. :13/13 od 09.09.2013.godine

Od 12.12.2013 godine imenovan je novi sastav nadzornog odbora

                                          1.  Hadžić Bajazit – predsjednik

                                               2.   Salihović Asmir- član

                                        3.   Krantić Fahrudin-član      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

JP » Ukus « d.o.o.                                                                                        Izvještaj  o  radu i  financijskom poslovanju za  2013 .god

 

-3-

SKUPŠTINA  DRUŠTVA :

 

-           PREDSJEDNIK :  SILAJDŽIĆ  RIFET

-           ČLANOVI :      SALIHOVIĆ  FADILA

                           -   AVDIĆ   MIRSAD

 

 

Od 05.02.2013. godine imenovana je Skupština društva  u sastavu:

- predsjednik : Muratatagić Šefika

- član           : Mistrić         Enes

- član          :Dedić-Šehić Rasema

 

Zaključkom Općinskog vijeća od 11.06.2013 god.donosi se Riješenje o razrješenju Skupštine JP „Ukus „ broj:05-02-1089-3/13.Općinsko vijeće  donosi  Riješenje o imenovanju Skupštine JP „Ukus“d.o.o broj :05-02.1482/13 od 11.06.2013. godine. U Skupštinu  društva JP „Ukus“ d.o.o. imenuje se:

 

   - predsjednik : Delić Atif

   - član             : Hadžić Smajil

   - član            : Ramić  Muhamed 

 

BROJ   ZAPOSLENIH  :   18